Oferta dla klientów biznesowych

Formy współpracy dostosowane do potrzeb klienta

W zależności od potrzeb Klienta, oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawną na zasadach stałego zlecenia, w tym również w siedzibie Klienta lub pomoc doraźną w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady i warunki współpracy.

Pomoc prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej

 • Oferujemy pomoc prawną przy tworzeniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego, sporządzamy projekty umów spółek prawa handlowego, udzielmy pomocy przy załatwianiu spraw w urzędach i w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Udzielamy wsparcia prawnego na etapie rejestrowania działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, ZUS, Urzędach Skarbowych itp.

Pomoc prawna dla osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą

 • zmiany w KRS i ewidencji działalności gospodarczej, przekształcanie, łączenie i podział, likwidacja spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie umów już funkcjonujących w obrocie,
 • windykacja należności dochodzenie roszczeń i postępowanie egzekucyjne,
 • opinie prawne,
 • negocjacje i postępowanie polubowne,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym i przed urzędami,
 • bieżące konsultacje, porady prawne, szkolenia z wybranych dziedzin prawa,
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze.

Zwiększanie bezpieczeństwa transakcji handlowych Klienta

Doradzamy, w jaki sposób można zminimalizować ryzyko transakcji handlowych lub uniknąć transakcji obarczonych znacznym ryzykiem. Działania te powinny być podejmowane już na etapie zawierania umów i negocjacji handlowych, poprzez sprawdzenie osoby kontrahenta lub włączanie do umów szeregu dostosowanych do rodzaju transakcji zabezpieczeń. Ponadto sprawdzamy, czy posiadane przez Klientów zabezpieczenia w dostateczny sposób chronią Ich interesy. Wskazujemy Klientom, jakie zapisy umowne zwiększają pewność wykonania zobowiązania przez kontrahenta Klienta, a w razie niewykonania, przyśpieszają uzyskanie rekompensaty. Są to zapisy zmierzające do uzyskania zabezpieczenia od osób trzecich, zabezpieczenia na majątku, sankcje umowne za niewywiązanie się z kontraktu, a także zabezpieczenia przyspieszające postępowanie sądowe i egzekucyjne.

Weryfikacja sytuacji formalno – prawnej kontrahentów Klienta

 • sprawdzenie danych we właściwych rejestrach (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), celem uzyskania wiedzy czy w stosunku do kontrahenta nie toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub układowe; czy przedstawiciel kontrahenta jest osobą rzeczywiście i prawidłowo umocowaną do działania w imieniu tego podmiotu oraz jaki jest zakres tego umocowania,
 • informowanie Klienta, jakiego rodzaju dokumentów powinien domagać się do kontrahenta, w celu potwierdzenia jego kondycji finansowej (np. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne),
 • sprawdzanie stanu prawnego przedmiotu transakcji handlowej – w przypadku nieruchomości np. księgi wieczyste, rejestr gruntów, budynków, lokali; w przypadku ruchomości np. rejestr zastawów.

Zabezpieczenia transakcji handlowych Klienta

Zabezpieczenia od osób trzecich
 • zabezpieczenia w postaci weksla własnego osoby trzeciej lub weksla własnego kontrahenta poręczonego przez osobę trzecią (awal),
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych – gwarant (bank, ubezpieczyciel) zobowiązuje się do zapłaty określonej w gwarancji kwoty na wypadek gdyby podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wywiązał się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub usługę w określonym terminie płatności,
 • poręczenie właściwego wykonania zobowiązania przez osobę trzecią;
 
Zabezpieczenia na majątku
 • zastrzeżenie na rzecz sprzedającego prawa własności rzeczy sprzedanej do czasu uiszczenia przez nabywcę pełnej ceny;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych należących do kontrahenta Klienta do czasu wykonania zobowiązania,
 • zastaw zwykły i rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach majątkowych należących do kontrahenta Klienta;
 • wpis do księgi wieczystej nieruchomości – hipoteka lub prawa obligacyjne (np. prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości),
 
Sankcje umowne za niewywiązanie się z kontraktu
 • kara umowna – należna w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego lub odsetki w razie opóźnienia w zapłacie sumy pieniężnej.
 • zadatek w razie niewykonania umowy przez kontrahenta Klient może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sam go dał, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. 
 
Zabezpieczenia przyśpieszające postępowanie sądowe
 • Dobrowolne poddanie się przez kontrahenta Klienta egzekucji, zawarte w akcie notarialnym, w zakresie zapłaty określonej w akcie sumy pieniężnej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej lub wydania określonej rzeczy – pozwala uniknąć niekiedy bardzo długotrwałego procesu sądowego.
 • Weksel własny in blanco.

Organizacja i finansowanie niepublicznych placówek oświatowych

Pomoc prawna na rzecz niepublicznych placówek oświatowych, a zwłaszcza przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków i klubów dziecięcych. Sporządzanie umów i aktów wewnętrznych podmiotu (statut, regulamin), przekształcanie formy prowadzonej działalności, reprezentowanie przed urzędami i w postępowaniu sądowym, pomoc w uzyskiwaniu i rozliczaniu dotacji oświatowych.

Prawo własności intelektualnej

Prawo autorskie
Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych, a zwłaszcza poprawne konstruowanie zapisów umownych w zakresie praw autorskich, opiniowanie umów już funkcjonujących pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie naruszeń praw autorskich. Doradzamy twórcom, jak odnosić korzyści z przysługujących im praw autorskich. Osobom korzystającym z cudzych utworów doradzamy jak maksymalnie zabezpieczać własne interesy w umowach oraz jak korzystać z utworów bez naruszania praw majątkowych i osobistych ich twórców.
 
Prawo własności przemysłowej
Pomoc prawna dotycząca regulowania stosunków prawnych w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, skierowana do przedsiębiorców przyjmujących projekty racjonalizatorskie, jak również do ich twórców. 
Pomoc w zakresie zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Copyright Securus. All rights reserved | design by VENTI

90-411 Łódź, ul. Więckowskiego 7