Oferta dla klientów indywidualnych

Formy współpracy dostosowane do potrzeb klienta

W zależności od potrzeb Klienta i rodzaju sprawy, oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach jej załatwiania: od negocjacji i pomocy przy zawieraniu umów, weryfikacji sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się Klient przed pierwszym kontaktem z Kancelarią prawną,  poprzez postępowanie polubowne i postępowanie sądowe aż do skutecznego wyegzekwowania roszczeń Klienta lub skutecznej obrony przez nieuzasadnionymi roszczeniami Jego przeciwnika. Oferujemy również bieżące konsultacje i porady prawne.

Roszczenia odszkodowawcze

Specjalizujemy się w sprawach roszczeń odszkodowawczych, w tym:
 

  a)  za szkody na osobie (np. koszty leczenia - zarówno zwrot kosztów już poniesionych, jak i nałożenie na osobę zobowiązaną do naprawienia szkody obowiązku wyłożenia z góry kosztów potrzebnych na leczenie, zwrot kosztów opieki nad osobą poszkodowaną, zadośćuczynienie za krzywdę, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu utraconych zarobków), 

  b)  za szkody dotyczące majątku (odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu, koszty wynajmu pojazdu zastępczego, koszty przywrócenia stanu poprzedniego po zalaniach, pożarach itp.),

 
Prowadzimy sprawę w imieniu Klienta w pełnym zakresie, od zgłoszenia szkody do sprawcy lub ubezpieczyciela, poprzez postępowanie sądowe, aż do uzyskania na rzecz klienta pełnej rekompensaty szkody. Pomagamy w gromadzeniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Nasza oferta skierowana jest zwłaszcza do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy. 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria prawna SECURUS specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym także majątkowych. W ramach pomocy prawnej udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, między innymi:

  a) o rozwód i separację,

  b) o podział majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków,

  c) o alimenty,

  d) związanych z pochodzeniem dziecka (np. ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa), 

  e) dotyczących władzy  rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem,

  f) o przysposobienie,

  g) przygotowywanie projektów małżeńskich umów majątkowych (intercyzy),

  h) dotyczących rozliczeń majątkowych konkubentów,

  i) o uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego we wszelkich ważnych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka.

Sprawy spadkowe

Nasi radcy prawni reprezentują Klientów w postępowaniach nieprocesowych, między innymi:

  a) o stwierdzenie nabycia spadku, zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jaki i z testamentu,

  b) o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,

  c) o dział spadku, również połączony ze zniesieniem współwłasności,

  d) o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza.

Prawnicy kancelarii Securus reprezentują Klientów również w postępowaniach procesowych, między innymi:

  a) o zachowek,

  b) o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,

  c) dotyczących zapisu, polecenia, długów spadkowych.

Doradzamy we wszelkich sprawach dotyczących spadkobrania, a zwłaszcza w zakresie:

  a) ustalenia masy spadkowej (jakie przedmioty weszły do spadku),

  b) sposobu przyjęcia spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), 

  c) odrzucenia spadku i zrzeczenia się dziedziczenia.

Sprawy dotyczące nieruchomości

Securus Kancelaria Prawnicza specjalizuje się w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości. Są to w szczególności:

  a) wszelkie sprawy dotyczące nabywania i zbywania własności nieruchomości, a zwłaszcza sporządzanie projektów umów sprzedaży, zamiany, darowizny,

  b) sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, pod kątem ewentualnych obciążeń, zajęć komorniczych, warunków zabudowy, itp.,

  c) sprawy dotyczące zniesienia współwłasności, 

  d) sprawy dotyczące zasiedzenia, 

  e) sprawy dotyczące ustanawiania i znoszenia służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu, 

  f) sprawy związane z ustanawianiem pozostałych ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, zastaw, hipoteka),

  g) sprawy związane z najmem (przygotowywanie umów, rozwiązywanie umów, dochodzenie roszczeń z najmu), 

  h) sprawdzanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, 

  i) zakładanie księgi wieczystej, wpisy i zmiany w księgach wieczystych,

  j) sprawy o wydanie i opróżnienie nieruchomości (o eksmisję),

  k) sprawy o odszkodowanie od gminy za szkodę wyrządzoną przez niedostarczenie lokalu socjalnego/zamiennego/pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do tego lokalu.

Prawo cywilne, prawo pracy

  a) sporządzamy projekty umów cywilnoprawnych oraz opiniujemy umowy zawarte przez Klientów przed pierwszym kontaktem z Kancelarią,

  b) pomagamy Klientom w dochodzeniu wszelkich roszczeń cywilnoprawnych, w tym z tytułu pożyczek, niezgodności towaru z umową, zakupów dokonywanych na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu,

  c) reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami, a w tym między innymi doradzamy w przedmiocie zawierania i rozwiązywania umów o pracę,

  d) pomagamy pracownikom w dochodzeniu roszczeń od pracodawców z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,  niewypłaconych wynagrodzeń, wypadków przy pracy i w drodze do/z pracy.

Sprawy sądowe i egzekucyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach spraw od postępowania polubownego począwszy, poprzez proces sądowy aż do postępowania egzekucyjnego (komorniczego).

W szczególnych przypadkach bezpłatna pomoc prawna

W zależności od rodzaju sprawy oraz sytuacji życiowej Klienta, dostosowujemy warunki wynagrodzenia do możliwości Klienta, w szczególności, w uzasadnionych w ocenie Kancelarii przypadkach, wyrażamy zgodę na płatność w ratach bądź rozliczenie po zakończeniu postępowania sądowego.

Copyright Securus. All rights reserved | design by VENTI

90-411 Łódź, ul. Więckowskiego 7